“Most of the people who have succeeded in reaching

the top are those who have managed

to overcome a few dangerous crises.”
-BH Gong

 

 

052701.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5001 [명언] 생각
5000 [명언] 한 분야에서 경지
4999 [명언] 삶에 대한 시각과 태도
4998 [명언] 갈길
4997 [명언] 걸어온 날에서
4996 [명언] 철학과 비전
4995 [명언] 지킬수있는 가치
4994 [명언] 긍정, 도전
4993 [명언] 가치와 중요성
4992 [명언] 기회의 문